Utdrag ur orderjournal från Sånga läger

/Roland Karlsson

2014-08-25

Roland Karlsson blev reservofficer vid I 21 1972. Filosofie kandidat Umeå Universitet  1973. Han har gjort FN-tjänst som plutonchef i Sinai 1974 och  frivillig tjänst vid I 21.

Roland har varit föreståndare på stiftsgården i Gålsjö Bruk 1976-1999 och assistent vid Sjömanskyrkan i London 1999-2009. Krigsplacerad som ställföreträdande kompanichef och stridsledningsbefäl vid brigad- och försvarsområdesstaber, gitarrist och sångare i Lommra.

 

Mina källor när jag skrev den här artikeln har bland andra varit Orderjournal för Västernorrlands bataljon 1889-1890-1894vilkenförvaras på Krigsarkivet i Stockholm och boken Kungl. Västernorr- lands regemente. Biografiska uppgifter om aktiva officerare och likställda1854-1964 av Carl Hamnström utgiven av I 21 officerskårs enskilda kassa Sollefteå 1965. 

Orderjournal för Västernorrlands bataljon 1889-1890-1894. Använd under den tid som bataljonen var förlagd på Sånga läger. Foto Roland Karlsson.

DagOrder No. 6 den 3 juni 1889 

1) Ingen tvättning eller badning får ega rum i bäcken norr om kokhusen, emedan vatten derstädes tages till matlagningen. 

DagO No. 8 den 5 juni 1889 

2) Då det visat sig att många beväringsmän endast i föjd af allt för varm beklädnad känt sig illamående och anmält sig såsom sjuka, får vid rådande värme, under vapenrock eller lägerrock, ej användas andra underplagg än 1 st ylle- eller linneskjorta. 

3) Idag kl 11 f.m. kommenderas Regementsläkaren , Löjtnant Åsbrink  och Regementskommissarien att jämte Brukspatron Gjörud bestiga den nyuppförda afträdesbyggnaden (utedasset).

Under den tid som orderjournalen var i bruk på Sånga läger var von Rosen, Carl Vilhelm Knut, friherre, chef för Västernorrlands bataljon. von Rosen var född den 4 november 1841 på Prästboda i Tutaryds församling i Kronobergs län. Han inledde sin militära bana vid Svea Livgarde. 1866-68 utbildades han vid vid GCI  i pedago-gisk-, militärisk- och medicinsk gymnastik. Han tjänst-gjorde under några år som lärare i gymnastik och vapen-föring vid Krigsskolan och  Kavalleriets Ridskola på Strömsholm. 1888 blev von Rosen major och chef  för Västernorrlands bataljon en befattning som han innehade till 1893. Den 13 maj 1898 gick von Rosen i pension med överste grad.                                                                                

Foto från boken Kungl. Västernorrlands regemente. Biografiska uppgifter om aktiva officerare och likställda 1854-1964.

DagO No. 9 den 6 juni 1889 

8) Allt spel om penningar eller penningars värde är inom lägrets gränser strängeligen förbjudet. 

DagO No. 17 den 14 juni 1889 

7) Det nya afträdeshuset öppnas för begagnande idag kl 12 middag, afdelningen No. 1 användes af Officerare - afdelningen No. 2 af Underofficerare - och de öfriga afdelningarna af manskapet.     Uti urinoaren å afträdets wästra gafvel, anbefalles truppen kasta sitt vatten . Den största snygghet iakttages och inga ritningar, namnteckningar eller dylikt får därstädes ifrågakomma. 

DagO No. 19 den 16 juni 1889 

1) Beväringsmän förbjudas att inskrifva sig såsom brunns- och badgäster vid Sånga Brunn, ej heller besöka restaurationen vid Brunnen. 

2) Beväringsmannen No. 123  166/1889 Jonas August Larsson från 2. komp ålägges  1 dygns vaktarrest med tjänstgöringsskyldighet för näsvishet mot befäl. Arreststraffet tager sin början idag kl 11 f.m. 

DagO No. 1 den 25 juni 1889 

1) Underlöjtnant  d´Aubigné ålägges 5 dagars arrest i eget rum, utan bevakning, med tjänstgöringsskyldighet för vårdslöshet och oförstånd i tjensten.

DagO No 7 den 1 juli 1889 

1) Beväringsmannen No. 79 168/1888 Sjöberg på 4. komp ålägges 3 dagars vaktarrest, med tjänstgöringsskyldighet, för fylleri. Arreststraffet börjar idag kl 12 middagen. 

DagO No. 10 den 14 juli 1889 

3) Med anledning deraf att det dåliga helsotillståndet möjligen förorsakats af lägerkällans förorenande, förbjudes hemtande af dricksvatten derstädes, utan skall sådant vatten hädanefter hemtas ur källan vid skjutbanan.

Sånga läger. Vykort från Rolf Janssons samlingar.

DagO No. 1  26 juni 1890 

14) Volontären No. 18 Larsson ålägges 8 dygns sträng arrest för att han ej åtlydt förmans i tjensten gifna befallningar. Arreststraffet tager sin början idag kl 4 e.m.

DagO No. 7  3 juni 1891 

På förekommen anledning anbefalles Kompanibefälet, att om fönsterrutor blifva sönderslagna eller annan skada sker inom Kompanierna, derom ofördröjligen anställa undersökning och rapport om förhållandet till Chefs Expeditionen inkomma. 

DagO No. 10 10 juni 1891 

Då det förekommit att många af beväringsmännens till följd af bristande renlighet och vård om sina fötter, ådragit sig skoskaf och andra fotskador, så anbefalles Kompanibefälet tillhålla och genom visitation göra sig förvissade om manskapet tillräckligt ofta och noggrant tvättar och sköter sina fötter. 

Extra Order (EO)  11 juni 1891 

På förekommen anledning förbjudes Beväringsmanskapet att gå eller vistas i parken vester om lägret, mellan elfven och vägen.

Sånga läger före 1885. Foto från boken Västernorrlands regemente och dess föregångare. Boken utgiven i Sollefteå av Västernorrlands regementes historiekommitté 1977.

BATALJONCHEFEN CARL von ROSENS CIRKULÄRORDER. Härnösand 

Cirkulärorder  19 Mars 1890  

18) Kungl.Maj:t har i nåder befallt att årets vapenöfningar med Bataljonen skola pågå under följande möten:

Befälsmöte:  21 dagar för en del officerare.  16 dagar för öfrige officerare och underofficerare. Inryckningsdag den 11 Maj kl 6 e.m.samt för endast en del officerare den 13 Juli.

1sta klassens Beväringsmöte, 23 dagar. Inryckningsdag den 30 Maj kl 7 f.m.

2dra klassens Beväringsmöte, 15 dagar. Inryckningsdag den 26 Juni kl 7 f.m.

Inryckningen till samtliga möten sker i Sånga Läger med undantag af befälsmöte för en del officerare, hvarom order framdeles kommer att meddelas.

För Bataljonens spel (trumslagare) är inryckningen till Befälsmötet den 11 Maj kl 6 e.m. 

Cirkulärorder  29 April 1980 

1) Enligt Nådiga General Order den 15 sistlidne Januari, Nr 130A, skall f.o.m. den 1. instundande Maj anställas en stamtrupp af 25 volontärer. 

2) Nämnde volontärers utbildning skall meddelas i en skola, fortgående under tvenne perioder, den 1. under innevarande år f.o.m. den 1 Maj till slutet af September, den 2. under 1891 f.o.m. den 1 Maj till den 1 November. 

Undertecknad har till volontärer utsett 25 personer från Nr. 34 -58

En av de25 uttagna volontärerna var Nr 50 A. Carlsson, sannolikt så var det min farfar som hette Adolf. Han ses här som nummer tre från höger.

Adolf deltog i flera möten på Gärdet i Stockholm under två perioder år 1889-1890. I Stockholm träffade han sin första fru och återvände med fru och två barn till hembygden. Han var mjölnare vid Lökoms kvarn 18995-1898, varefter han flyttade till Offer och blev anställd som eldare vid Högfors Trämassefabrik om vilken det sjungs i Ny Trämasse-fabriksvisan skriven av J.A. Ekman 1898.

/Roland Karlsson

Antal kommentarer: 16

2017-05-10 10:27:49 - Barbro Sjödahl, E-postadressen är dold

Jätteintressant. Jag vill läsa mer/ Babben

2021-08-10 21:33:55 - Tom Nässbjer, E-postadressen är dold

Tack för den tillbakablick. Jag gjorde FPCS sommaren 1967 vid I21.
Om någon av kamraterna ser detta hoppas jag att ni tar kontakt med mig. Jag gick en annan väg än Roland Karlsson sedan, men har med glädje läst hans minnen.
Hälsningar
Tom Nässbjer

2023-05-08 15:27:49 - Mariah Carey, E-postadressen är dold

Han har även varit krigsplacerad som ställföreträdande kompanichef och stridsledningsbefäl vid wordlewebsite.com brigad- och försvarsområdesstaber, samt gitarrist och sångare i Lommra.

2023-05-25 03:49:53 - rosydam, E-postadressen är dold

Warmest greetings and a heartfelt welcome to fnafgame.co you, dear friend, as you step into this beautiful realm of possibilities, where dreams take flight and extraordinary journeys unfold. May this be a sanctuary of inspiration, growth, and limitless opportunities, where you find solace, forge meaningful connections, and embark on a transformative path towards your truest self.

2023-07-05 04:53:06 - gartenofbanban, E-postadressen är dold

Därefter nämns Roland Karlssons gartenofbanban.io tidigare befattningar som föreståndare på stiftsgården i Gålsjö Bruk från 1976 till 1999 och som assistent vid Sjömanskyrkan i London från 1999 till 2009

2023-07-20 11:33:19 - Jackson, E-postadressen är dold

The success of this endeavor should encourage us to think critically about how we subwaysurfersgame.io can address other societal challenges.

2023-09-04 17:32:17 - nkl11807, E-postadressen är dold

Thank you for sharing useful information. I will share this information. I use clashofslots.com/slots/habanero/new-year-bash/. Get ready for a party like no other in the exciting slot game "New Year Bash" by Habanero. This game is all about celebrating and winning big as you join the festivities in a vibrant and colorful setting.

2023-09-12 05:10:07 - alexia, E-postadressen är dold, uspstrackingnumber.co

Den historiska informationen är intressant och värdefull. Jag vill lära mig mer. <a href="uspstrackingnumber.co">usps tracking number</a>

2023-10-02 10:27:59 - Nanasi, E-postadressen är dold

The Dino game is a fun and simple game that you can play on your browser when you have no internet connection. It features a cute T-Rex dinosaur that runs across an endless desert and tries to avoid obstacles like cacti and pterodactyls.

2023-10-25 09:12:26 - Nanasi, E-postadressen är dold, wordgames.gg

Collection of word games. You can comfortably study while playing on word games. Surely you will feel satisfied about the games it offers

2024-03-04 15:15:48 - SabinaHolt, E-postadressen är dold, californiasolarfresno.com

Feel free about knowing something new on solar energy, solar power and, of course, solar panels

2024-03-11 05:42:15 - RichardWilliam, E-postadressen är dold

It seems like you're sharing an excerpt from an order journal from Sånga läger, providing detailed information about Roland Karlsson and the activities and orders from the past. It's really interesting to learn about the historical events and the individuals involved. On a related note, have you ever tried using omeg-le.com ?

2024-04-04 20:05:22 - Wordle nyt , E-postadressen är dold, wordlenytimes.net

Wordle is the perfect game to start your day with a stimulating mental workout.

2024-04-30 18:55:06 - subhanakhtar, E-postadressen är dold, wordlenytimes.net/wordle-unlimited

Wordle's intuitive interface and addictive gameplay make it a hit among players of all ages.

2024-05-23 07:49:48 - subhanakhtar, E-postadressen är dold, wordlenytimes.net

Wordle is perfect for honing your vocabulary skills.

2024-07-17 06:17:41 - Slitherio, E-postadressen är dold

Discover the fun and excitement of playing Slitherio at slitheriogame.io and if you play with your group of friends it will be even more fun.
Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)